เกี่ยวกับเรา

ASG Excellent Co., LTD.

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ ให้บริการด้านการทดสอบตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมน้ำมัน

เช่น ถังน้ำมัน ท่อน้ำมัน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบตรวจสอบน้ำมันกับกระทรวงพลังงาน

และรับตรวจสอบทางวิศวกรรมทุกชนิด

 

ทำไมต้องมีการทดสอบและตรวจสอบถังน้ำมันและท่อน้ำมัน

  • ทดสอบเมื่อมีการติดตั้งท่อน้ำมันใหม่
  • ทดสอบตามวาระ ตามกฎกระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2556 กำหนดให้ทุกๆ 1 ปีจะต้องมีการทดสอบ
  • เมื่อสงสัยว่ามีน้ำมันสูญหาย หรือท่อรั่ว

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และนำให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิต และช่วยลดต้นทุนการผลิตในการทดสอบแบบทำลาย

บริการอย่างครบถ้วนในสายงานการทดสอบและตรวจสอบ

นอกจากการตรวจสอบและทดสอบครบวงจรในอุตสาหกรรมน้ำมันแล้ว เรายังรับการตรวจสอบทดสอบในงานทางด้านวิศวกรรมอื่นๆ เช่น

  • ตรวจทดสอบด้านวัสดุอุปกรณ์
  • ตรวจทดสอบเซ็นรับรองปั้นจั่น เครน หม้อไอน้า เครื่องจักร ถังความดัน พลังงาน สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์การชารุดของชิ้นส่วนเครื่องจักร ประเมินอายุการใช้งานชิ้นส่วนเครื่องจักร วิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์
  • งานฝึกอบรบ

เนื่องด้วยกฎกระทรวงพลังงานได้กำหนดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน  พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

การทดสอบ การตรวจสอบ การตรวจวัดสภาพ และคุณภาพตามมาตรฐาน รวมทั้งการทดสอบ และการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของการติดตั้ง รายการต่าง ๆ ในสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน ดังต่อไปนี้

  1. ถังน้ำมัน ถังเก็บน้ำมัน ถังขนส่งน้ำมัน และอุปกรณ์
  2. ระบบท่อน้ำมัน ระบบการขนส่งน้ำมัน ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

ระบบป้องกันอันตรายจากการเก็บน้ำมัน ระบบป้องกันอันตรายจากการขนส่งน้ำมัน ระบบป้องกันอันตราย

จากการจ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์

  1. ที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน
  2. การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวกับ 1,2 และ 3