การทดสอบถังน้ำมัน แทงค์น้ำมัน

การทดสอบถังน้ำมัน แทงค์น้ำมัน
บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงพลังงานให้เป็นผู้สามารถทดสอบและตรวจสอบถังน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน

การทดสอบถังครบวาระ ตามกฏกระทรวงพลังงาน

การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บน้ำมัน ถังขนส่งน้ำมัน ระบบท่อและอุปกรณ์ระบบควบคุมไอน้ำมันที่ได้มีการใช้งานแล้ว ต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบครบวาระ โดยให้ดำเนินการตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

การตรวจสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง (Advance NDT Inspection)

เป็นการทดสอบเพื่อเราให้บริการอย่างครบถ้วนในสายงานการทดสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง (Advance NDT Inspection)
ผ่านเครือข่ายความเชี่ยวชาญระดับโลก ประสบการณ์ในระดับนานาชาติและการให้บริการในท้องถิ่นของเรา

บริการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อและเเทงค์บรรจุน้ำมัน ตามกฎกระทรวงพลังงาน

ทดสอบและตรวจสอบระบบท่อน้ำมัน,แทงค์น้ำมัน,ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
และระบบป้องกันอันตรายจากการจัดเก็บน้ำมัน,ระบบป้องกันอันตรายจากการจ่ายน้ำมันและอุปกรณ์

บริการทดสอบและตรวจสอบสถานที่กักเก็บน้ำมัน

บริษัท เอเอสจีเอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด โดยวิศวกรทดสอบตรวจสอบแทงค์น้ำมันและระบบท่อน้ำมัน
ร่วมกับพลังงานจังหวัดชุมพรและผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนาทุ่ง

1 2