การตรวจสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง (Advance NDT Inspection)

เป็นการทดสอบเพื่อเราให้บริการอย่างครบถ้วนในสายงานการทดสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง (Advance NDT Inspection)

ผ่านเครือข่ายความเชี่ยวชาญระดับโลก ประสบการณ์ในระดับนานาชาติและการให้บริการในท้องถิ่นของเรา

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนของเรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมและผ่านการรับรองเพื่อให้บริการการตรวจสอบตามรหัส

มาตรฐานการตรวจสอบระดับสากลหรือความต้องการเฉพาะของลูกค้า