หัวหน้าวิศวกรทดสอบอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบตามกฏกระทรวงพลังงาน

หัวหน้าวิศวกรทดสอบอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี

เกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบตามกฏกระทรวงพลังงาน
แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด

ณ ศูนย์ฝึกอบรมกระทรวงพลังงาน