การทดสอบถังน้ำมัน แทงค์น้ำมัน

การทดสอบถังน้ำมัน แทงค์น้ำมัน
บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงพลังงานให้เป็นผู้สามารถทดสอบและตรวจสอบถังน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน

การทดสอบถังครบวาระ ตามกฏกระทรวงพลังงาน

การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บน้ำมัน ถังขนส่งน้ำมัน ระบบท่อและอุปกรณ์ระบบควบคุมไอน้ำมันที่ได้มีการใช้งานแล้ว ต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบครบวาระ โดยให้ดำเนินการตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

1 2 3 5