วิศวกรทดสอบสาธิตวิธีการทดสอบและตรวจสอบ ท่อ แทงค์ และ ตู้จ่ายน้ำมัน ตามกฏกระทรวงพลังงาน

วิศวกรทดสอบสาธิตวิธีการทดสอบและตรวจสอบ ท่อ แทงค์ และ ตู้จ่ายน้ำมัน ตามกฏกระทรวงพลังงาน

หัวหน้าวิศวกรทดสอบอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบตามกฏกระทรวงพลังงาน

หัวหน้าวิศวกรทดสอบอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบตามกฏกระทรวงพลังงาน

วิศวกรทดสอบตรวจสอบแทงค์น้ำมันและระบบท่อน้ำมัน ร่วมกับพลังงานจังหวัดชุมพร

บริษัท เอเอสจีเอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด โดยวิศวกรทดสอบ ตรวจสอบแทงค์น้ำมันและระบบท่อน้ำมัน
ร่วมกับพลังงานจังหวัดชุมพรและผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนาทุ่ง

การตรวจสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง (Advance NDT Inspection)

เป็นการทดสอบเพื่อเราให้บริการอย่างครบถ้วนในสายงานการทดสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง (Advance NDT Inspection)
ผ่านเครือข่ายความเชี่ยวชาญระดับโลก ประสบการณ์ในระดับนานาชาติและการให้บริการในท้องถิ่นของเรา

1 2 3 4 5