การทดสอบถังน้ำมัน แทงค์น้ำมัน

การทดสอบถังน้ำมัน แทงค์น้ำมัน
บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงพลังงานให้เป็นผู้สามารถทดสอบและตรวจสอบถังน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน

การทดสอบถังครบวาระ ตามกฏกระทรวงพลังงาน

การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บน้ำมัน ถังขนส่งน้ำมัน ระบบท่อและอุปกรณ์ระบบควบคุมไอน้ำมันที่ได้มีการใช้งานแล้ว ต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบครบวาระ โดยให้ดำเนินการตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

การทดสอบโดยไม่ทำลาย Non-Destructive Testing

เป็นการทดสอบคุณสมบัติ สมรรถภาพ และตรวจสอบว่ามีความบกพร่องเกิดขึ้นในวัสดุหรือโครงสร้างหรือไม่ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรูปร่าง ขนาด หรือสมบัติของชิ้นทดสอบแต่อย่างใด

การทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (radiographic testing, RT)

เป็นการตรวจสอบหารอยบกพร่องภายในชิ้นงานจากภาพถ่ายรังสี โดยการใช้รังสีผ่านชิ้นงานไปยังฟิล์มที่วางอยู่อีกด้านหนึ่งของชิ้นงาน ซึ่งจากการที่ชิ้นงานมีสามารถดูดซับรังสีได้แตกต่างกันตามความหนา

การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic testing, UT)

เป็นการตรวจสอบหารอยบกพร่องภายในชิ้นงาน โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงผ่านเข้าไปยังชิ้นงานทดสอบ โดยอาศัยหลักการในการส่งคลื่นเสียงความถี่ที่มากกว่า 20,000 Hz ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินเสียงดังกล่าวได้

1 2