การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic testing, UT)

เป็นการตรวจสอบหารอยบกพร่องภายในชิ้นงาน โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงผ่านเข้าไปยังชิ้นงานทดสอบ โดยอาศัยหลักการในการส่งคลื่นเสียงความถี่ที่มากกว่า 20,000 Hz ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินเสียงดังกล่าวได้