การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic testing, UT)

เป็นการตรวจสอบหารอยบกพร่องภายในชิ้นงาน โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงผ่านเข้าไปยังชิ้นงานทดสอบ    โดยอาศัยหลักการในการส่งคลื่นเสียงความถี่ที่มากกว่า 20,000 Hz  ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินเสียงดังกล่าวได้ (โดยปกติหูของคนจะสามารถรับฟังเสียงได้ในช่วงคลื่นความถี่  20-20,000 Hz ) เมื่อคลื่นเสียงกระทบกับสิ่งกีดขวาง จะเกิดการทสะท้อนกลับมายังภาครับสัญญาณในเครื่องตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และประมวลออกมาในรูปของเส้นสัญญาณที่เรียกว่า A-Scan  ทำให้สามารถตรวจสอบความไม่ต่อเนื่องและตรวจวัดความหนาของชิ้นงานได้

คลื่นเสียงความถี่สูงนี้ มีคุณสมบัติในการผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งและของเหลว แต่จะไม่ส่งผ่านและสะท้อนกลับในตัวกลางที่เป็นอากาศ )

สำหรับการทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงนี้ จำเป็นต้องใช้ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือและตีความสัญญาณ เพื่อแยกแยะรอยตำหนิที่อยู่ในชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงใช้ในการตรวจความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะ เช่น การหลอมละลายไม่สมบูรณ์หรือรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้น ภายหลังการขึ้นรูปด้วยการเชื่อม (Welding) ของถังรับแรงดันสูงและงานโครงสร้างเหล็กตามมาตรฐานที่ใช้ในการก่อสร้างระบุไว้  นอกจากนี้ยังไว้ในการตรวจวัดความหนาของถังรับแรงดันสูงและระบบท่อที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม