การทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (radiographic testing, RT)

เป็นการตรวจสอบหารอยบกพร่องภายในชิ้นงานจากภาพถ่ายรังสี โดยการใช้รังสีผ่านชิ้นงานไปยังฟิล์มที่วางอยู่อีกด้านหนึ่งของชิ้นงาน  ซึ่งจากการที่ชิ้นงานมีสามารถดูดซับรังสีได้แตกต่างกันตามความหนา

การที่ชิ้นงานมีความไม่ต่อเนื่องอยู่ เปรียบเสมือนชิ้นงานบริเวณนั้นบางกว่าบริเวณรอบข้าง จึงเกิดความแตกต่างของความเข้มของฟิล์ม  ทำให้สามารถตรวจสอบความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานได้ โดยวิธีการทดสอบแบบนี้นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการตรวจสอบแนวเชื่อมท่อและถังรับแรงดันสูง

ชนิดของรังสีที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ รังสีเอ็กซ์ (X-ray) และแกมมา (Gamma Ray) จากธาตุกัมมันตรังสี Iridium 192 และ Selenium 75  เป็นต้น