การทดสอบโดยไม่ทำลาย Non-Destructive Testing

เป็นการทดสอบคุณสมบัติ สมรรถภาพ และตรวจสอบว่ามีความบกพร่องเกิดขึ้นในวัสดุหรือโครงสร้างหรือไม่ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรูปร่าง ขนาด หรือสมบัติของชิ้นทดสอบแต่อย่างใด

การทดสอบจะใช้หลักการของสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น แสง รังสี ไฟฟ้า แม่เหล็ก อัลตราโซนิก เป็นต้น

 1. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 2. เพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิต
 3. เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในการทดสอบแบบทำลาย
 4. อื่นๆ เช่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ประเภทของการทดสอบ

แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

 1. การตรวจสอบความบกพร่องภายใน เช่น
 • X-ray
 • Ultrasonic
 1. การตรวจสอบความบกพร่องภายนอก เช่น
 • Liquid penetration
 • Eddy current
 • Magnetic particle