วิศวกรบริษัทให้คำแนะนำอบรมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด ร่วมกับ กรมธุรกิจพลังงาน
จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการทดสอบตามกฏกระทรวงในการทดสอบและ

ตรวจสอบ ระบบแทงค์ ท่อ และตู้จ่ายน้ำมัน
แก่พนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและพลังงานจังหวัด