การทดสอบถังครบวาระ ตามกฏกระทรวงพลังงาน

การทดสอบถังครบวาระ

ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ

1. ถังเก็บน้ำมัน ถังขนส่งน้ำมัน ระบบท่อและอุปกรณ์ระบบควบคุมไอน้ำมันที่ได้มีการใช้งานแล้ว ต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบครบวาระ โดยให้ดำเนินการตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

- คลังน้ำมัน ทดสอบครบวาระทุก15 ปี

- คลังน้ำมัน ทดสอบระบบควบคุมไอน้ำมันทุก2 ปี (เฉพาะในพื้นที่ตามกฎหมายกำหนด)

- สถานที่เก็บรักษาน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน ทดสอบครบวาระทุก10 ปี

- สถานที่เก็บรักษาน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน ทดสอบระบบควบคุมไอน้ำมันทุก2 ปี

(เฉพาะในพื้นที่ตามกฎหมายกำหนด)

2. ผู้ประกอบกิจการที่จะจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับแจ้งหรือผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าก่อนที่จะจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่า15 วันทำการ

3. ผู้ทดสอบและตรวจสอบต้องเป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมันพ.ศ. 2556

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงพลังงานให้เป็นผู้สามารถทดสอบและตรวจสอบถังน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน

ดังนั้นท่านจึงมั่นใจในบริการของเรา

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 083-3669898,092-2479365-66 

Line : @asgroup, asgroup01, asgroup03

การทดสอบแทงค์น้ำมัน
การทดสอบแทงค์น้ำมัน
การทดสอบแทงค์น้ำมัน