การทดสอบถังน้ำมัน แทงค์น้ำมัน

ตามกฏกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2556 ที่มีปริมาณของภาชนะบรรจุน้ำมันรวมกันไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ ลิตร ดังต่อไปนี้

     (ก) ภาชนะบรรจุน้ำมันที่มีปริมาณไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ได้แก่ ถังน้ำมัน ถังเก็บน้ำมันขนาดเล็ก ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ชนิดถังตามแนวนอน ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน ถังเก็บน้ำมัน
ที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก และอุปกรณ์ เว้นแต่ถังเก็บน้ำมันในสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ำมันโดยระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
     (ข) ระบบท่อน้ำมัน ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันอันตรายจากการเก็บน้ำมัน ระบบป้องกันอันตรายจากการจ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์
     (ค) ที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน
 

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงพลังงานให้เป็นผู้สามารถทดสอบและตรวจสอบถังน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน

ดังนั้นท่านจึงมั่นใจในบริการของเรา

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 083-3669898,092-2479365-66 

Line : @asgroup, asgroup01, asgroup03

การทดสอบแทงค์น้ำม้น
การทดสอบแทงค์น้ำม้น